S – מעבר ל"תוכן העמוד" 1- מעבר ל"תפריט ניווט עליון" 2- מעבר ל" תפריט ניווט תחתון" "3 – מעבר ל"צור קשר" 0 - מעבר ל" הצהרת נגישות" "4 - מעבר ל מפת אתר" א א א יובלים יובלים אשדוד תאגיד המים והביוב בע"מ

אודות חשבון מים

הסבר לחשבון המים

 

החשבון בגין אגרת המים מורכב ממס' פרמטרים:

 • צריכה פרטית – חישוב המים שנצרכו בפועל בתקופת החשבון. הצריכה נקבעת לפי ההפרש בין קריאת מד המים הנוכחית לקריאת מד המים הקודמת.

 • צריכה משותפת- צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. צריכה משותפת משמשת בדרך כלל לניקיון הבניין, השקיית הגינה, או כל צריכה המבוצעת ישירות ממד המים הראשי של הבניין. הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין (אלא אם הוגש  הסכם חלוקה אחר המקובל על כל הדיירים).

 • אגרת ביוב – אגרת הביוב מחושבת לפי כמות המים המסופקת לנכס, למעט כמות המים

 • המוקצבת לגינות נוי, אשר פטורה מאגרת ביוב.


אודות חשבון המים


צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.

כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו.

כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה.

חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים יחד עם חשבון הארנונה הדו חודשי.

 • יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון.
 • כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים.
  חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.
 • חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר תשלום החוב
  בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור לתשלום חשבון לחץ כאן

 

קביעת הצריכה


צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו.
כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה. חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים יחד עם חשבון הארנונה הדו חודשי.
לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס. יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון.

אודות חשבון מים
למעלה