הנדון: הפקת חשבונית דיגיטלית עבור תשלומי המים באמצעות דואר אלקטרוני

תאגיד יובלים אשדוד, שמח להעמיד לרשותך את שירות קבלת חשבונותיך לכתובת המייל. השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום ומאפשר לך לקבל את החשבונית החודשית/דו חודשית ללא זמן המתנה יקר.

חשבונית המים תשלח חתומה דיגיטלית ע"פ חוק, לחתימה דיגיטלית יש מעמד זהה לחתימה רגילה ומשמשת לאימות זהות השולח ולהתחייבותו על תוכן המסמך. חשבונית דיגיטלית אינה מצריכה בהמתנה לקבלת החשבונית בדואר, בטוחה יותר בנוסף, חוסכת נייר, וזמן . כדי לקבל חשבוניות דיגיטליות באמצעות המייל הנך מתבקש/ת לחתום על נוסח ההסכמה מטה, ולהשיבו חתום.

הסכמה לקבלת חשבונות לכתובת דואר אלקטרוני

א. הריני מסכים/ה בזאת כי תאגיד יובלים אשדוד ישלח אלי דבר חשבונות, מידע , לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב )במקום משלוח בדואר פיזי(, בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין לרבות הליכי גביה במקרה של אי תשלום.

ב. אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי יובלים אשדוד, ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו-כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל ולהודיע על סירובי לקבל את השירות באמצעות הקישור שלעיל או בקישור שיופיע בכל מייל שאקבל בעניין זה. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את תאגיד יובלים אשדוד.

אני הח"מ מביע את הסכמתי לקבלת חשבוניות / מידע/ דבר באמצעות המייל.

Browser not supported