הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998

 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בהתאם לנוסח הקבוע המצורף כנספח א' להנחיות, וזאת בכתב לממונה לפי חוק חופש המידע בתאגיד, עו"ד תומר יהושע, או למי שהוסמך לכך על ידו (להלן: "הממונה"). לא חלה חובה לפרט את הטעם בבקשה.
 2. עם הגשת בקשה לקבלת מידע, יש לשלם אגרת בקשה לקבל מידע בסכום של 20 ₪ ("להלן: אגרת בקשה").
 3. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו תהיה בסכום של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית ("להלן:" אגרת טיפול").
 4. אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופקו או 2.5 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר (להלן: "אגרת הפקה"). היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטאלית נתיקה-יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של מידע.
 5. התאגיד לא יגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ₪.
 6. המבקש ישלם אגרת בקשה, ויתחייב באמצעות חתימה על כתב התחייבות, לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. כתב התחייבות מצורף כנספח א' להנחיות
 7. ככל שלממונה יהיה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום העולה על 150 ₪, יודיע למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
  הודיע הממונה למבקש, כאמור לעיל, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על  הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את  הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.
 8. ככל שהתאגיד יחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע. משלוח מידע למבקש, ייעשה על חשבונו של המבקש.
 9. פטור מתשלום
 • מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
 • מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות , התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות,התשנ"ט-199-, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
 • הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, יהא פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
 1. ניתן לשלם אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק עבור תאגיד יובלים ולצרפו לבקשה לקבלת מידע, או באמצעות העברה בנקאית לפי הפרטים הבאים בנק הפועלים סניף 399 מס חשבון 177345.
 2. תשלום אגרת בקשה וחתימה על כתב ההתחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה אך אין בקבלתם התחייבות התאגיד להמצאת המידע המבוקש, הכל בכפוף לקבוע בהוראות החוק והדין החל.
 3. המידע יועמד למבקש כפי שהוא מצוי בתאגיד ואין התאגיד מחוייב לעבדו לפי צרכי המבקש.
 4. על החלטת הממונה ראשי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית המשפט השלום שבתחום שיפוטו של התאגיד.

בכבוד רב,
תומר יהושע, עו"ד
ממונה לפי חוק חופש המידע