קביעת תעריפי המים והביוב נעשית על ידי מועצת רשות המים והביוב הממשלתית, תאגיד המים והביוב אינו קובע את התעריפים. התעריפים הינם תעריפים אחידים בכל תאגידי המים והביוב במדינת ישראל.

 להלן תעריפי המים המעודכנים ליום 1.1.2024 (כוללים מע״מ):

תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב:

כל צרכן זכאי לקבל על פי החוק  כמות של 3.5 מ״ק לחודש בתעריף כמות מוכרת (תעריף נמוך)  עבור כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור. העדכון במערכת התאגיד יתבצע בהתאם לקובץ מרשם האוכלוסין.

תעריף 1- כמות מוכרת  7.955 ש"ח עבור מ"ק. (בעבור כמות מים של עד 7 מ"ק לנפש לחודשיים, ובכל מקרה לא פחות מ- 14 מ"ק לחודשיים ליחידת דיור גם אם מתגוררים בה דרך קבע פחות משתי נפשות)

תעריף 2- כמות נוספת: 14.6 ש"ח עבור מ"ק. (בעבור כמות המים שנצרכה מעל 7 מ"ק לנפש לחודשיים ובכל מקרה החל מצריכת המים והביוב של 14 מ"ק ביחידת דיור  גם אם מתגוררים בה דרך קבע פחות משתי נפשות).

תעריפים נוספים שאינם לצריכה למגורים:

תעריף המים והביוב לשימושים אחרים, כגון: תעשייה, מסחר, שירותים, מקוואות, בתי חולים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב). צרכנים הצורכים מעל 15,000 מ"ק ממד אחד זכאים לתעריף מופחת, פרטים יופיעו בחשבונם של צרכנים אלו. 

תעריף: 14.6 ש"ח עבור מ"ק.

מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת, לצרכן מים בלבד למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי, או חקלאות ולצרכן מים וביוב הזכאי להפחתה בכמויות הביוב (תעריף מים בלבד). תעריף כולל מע"מ:  10.885 ש"ח.

הטבת אוכלוסיה מיוחדת

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת הטבה בתעריף המים. משמעות ההטבה היא תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף כמות מוכרת, 7.896  ש"ח עבור מ"ק.

שימו לב, אם נמצאתם זכאים להטבה לפחות על פי אחד מהקריטריונים, אינכם נדרשים להגיע לתאגיד יובלים, על מנת לעדכן את ההטבה, אלא זו תעודכן ישירות בחשבונכם ותזכה אתכם באופן רטרואקטיבי, החל מיום תאריך עדכון ההטבה  שנקבע על ידי המוסד לביטוח הלאומי.

שרותי ביוב בלבד

צרכנים המקבלים רק שרותי ביוב מהתאגיד ישלמו תעריף ביוב בלבד לפי כמות מ״ק מים שנצרכה בפועל בתקופת החשבון ובתעריף של 3.966 ש״ח/מ״ק ( כולל מע״מ). ניתן לקבל פרטים נוספים במחלקת שירות של תאגיד יובלים אשדוד או באתר רשות המים.

התעריפים הרשומים כאן מעודכנים לתאריך 1.1.2024 והם מתעדכנים אחת לתקופה בהתאם להנחיות רשות המים. בכל מקרה של חוסר התאמה או סתירה בין עמוד זה לבין הוראות החקיקה, יש להתייחס להוראות החקיקה במחייבות.

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון לינואר 2024 (כולל מע"מ):

צריכה ביתית

תקופת חיוב - חודשיים
מחיר למ"ק בש"ח
עד 7 מ"ק לנפש
7.955
מעל 7 מ"ק לנפש
14.6

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים
מחיר למ"ק בש"ח
נכסים אחרים, עסקים/בתי מלון
14.6
מים לגינון עירוני
8.440
נכסים עירוניים
11.996
יעוד / סוג התעריף לחודשיים
מחיר למ"ק בש"ח
צריכה מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק)
13.313
צריכה מעל 250,000 מ"ק
13.021