במקרים של נזילה, החוק מאפשר לתאגיד להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

  1. כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150 אחוזים מהצריכה בתקופה מקבילה אשתקד.  למעט כאשר מדובר בהעדר תקופה מקבילה, יתבצע החישוב  לפי הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות. 
  2. הצרכן פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
  3. מד מים משויך (דירתי)/ וכן מד מים ראשי – הצרכן/ועד הבניין לא קיבל/ו זיכוי בגין נזילה ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
  4. הצרכן הגיש בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה  על גבי טופס ייעודי והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה. לחצו כאן להורדת טופס מד משויך ולחצו כאן להורדת טופס מד ראשי 

ניתן לשלוח את הבקשה להכרה באמצעות מייל, פקס או הגעה ישירה למחלקת שירות לקוחות.

הכרה עבור צריכה חריגה מנזילה תינתן לשתי תקופות חיוב רציפות לכל היותר. על כמות המים שמגיעה עד לצריכה רגילה ייערך חיוב לפי התעריפים הרגילים ועל כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף נזילה.