1. לפי הוראות כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011, צרכן המייצר שפכים סניטריים (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001) בלבד זכאי לקבל מן החברה שירותי ריקון בור רקב או בור ספיגה המחובר לבור הרקב, באמצעות ביובית (להלן "שירותי פינוי"), בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:
  1.1 אין מערכת ביוב באזור שבו הנכס מצוי או שמערכת הביוב לא מגיעה לגבולו.
  1.2צינור מוצא השפכים של הנכס מחובר לבור רקב אטום מפני חלחול שפכים לקרקע המחובר לבור ספיגה, ולא מוזרמים אליו שפכי תעשייה.
  1.3הצרכן הגיש בקשה לקבלת שירותי פינוי, בהתאם לטופס 3ב' לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות).
  1.4הצרכן המציא אישור לפי סעיף 157א(ה) לחוק תכנון והבנייה, תשכ"ה-1965. בנכסים שהוקמו לפני שנת 1965 יש להציג אישור מהרשות המקומית כי בניית הנכס נעשתה כדין.
   
 2. שירותי הפינוי יינתנו בכפוף לכך שקיימת גישה חופשית ונאותה ולא קיימת מניעה הנדסית או בטיחותית למתן שירותי הפינוי.
   
 3. בכפוף לקיום כל התנאים שלעיל, יינתנו שירותי הפינוי.
   
 4. מובהר, כי צרכן שאינו זכאי או אינו מעוניין בשירותי פינוי מהחברה כאמור לעיל, המפנה את שפכיו לבור רקב או בור ספיגה במחובר לבור רקב, יישא באחריות לריקון בור רקב או לבור הספיגה, לפי העניין , ויישא בעלות הכרוכה בכך, נוסף על חיובי המים והביוב ונוסף על האחריות הפלילית הכרוכה בכך.
   
 5. בכל שאלה או הבהרה בנושא זה ניתן לפנות למזכירות מערך ההנדסה לגב' סימה ביטון בטלפון 08-8628922.