• מספר משלם - מספר ת.ז/ח.פ/תאגיד/חברה  של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.
 • סוג שימוש - מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים- מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות, גינון ציבורי .
 • מספר זיהוי מים - מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.
 • מספר נפשות מוכר - כל צרכן זכאי לקבל על פי חוק כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף כמות מוכרת עבור כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור. העדכון יתבצע באופן שוטף ובממשק ישיר לקובץ מרשם האוכלוסים שבמשרד הפנים.
 • סוג מד המים - מד ראשי או מד פרטי במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור רץ פרטי ,1 פרטי 2 וכו.'
 • מספר מד מים - מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.
 • תאריך הקריאה - התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת בקובים)
 • קריאה קודמת - נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.
 • קריאה נוכחית - נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.
 • סוג הקריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע הערכה.
 • צריכה פרטית - הצריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת).
 • הפרשי מדידה (צריכה משותפת) - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בכנס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי המדרגות, השקיית הגינה ועוד.
 • תעריפי המים - תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים עפ"י כללי תעריפי המים והביוב תשע״ה 2009.
 • תעריף מופחת לאוכלוסייה - בהתאם לקריטריונים והגדרות כפי שהוגדרו בהחלטת ועדת הכספים של הכנסת, זכאי כל מי שנכלל בקבוצת האוכלוסייה הזכאית לקבל כמות מים נוספת של עד 3.5 מ”ק לחודש בתעריף מוזל (כמות מוכרת) בחשבון המים התקופתי.

מידע על חשבון המים