מז"ח- מונע זרימה חוזרת

 

במקרה של הפסקת מים או פיצוץ מים או ירידת לחץ מים ברשת העירונית קיים חשש למעבר מים נגד כיוון תנועתם הרגיל מהצרכנים לכיוון הרשת העירונית.

במידה והמים ברשת הצרכנים היו חשופים לזיהומים כדוגמת:

  • דישון (במדשנות אוטומטיות למשל).
  • מי כיבוי אש שעומדים זמן ממושך בצנרת כיבוי אש (מתזים למשל).
  • כימיקלים (בעסקים בהם יש שימוש בכימיקלים במקביל לשימוש במי הרשת למשל).

במקרים אלה קיים חשש לזיהום מי השתיה עקב זרימה חוזרת.

 

על מנת למנוע זיהום מי השתיה קיים הצורך והחובה להשתמש במז"ח.

 

חובות הצרכן בעל המז"ח:

  1. התקנה על ידי מתקין מוסמך בלבד.
  2. התקנת אביזר מסוג מאושר בלבד.
  3. בדיקת האביזר פעם בשנה על ידי בודק מוסמך בלבד.
  4. דיווח לספק המים על ביצוע הבדיקה השנתית.

ככל שבעל המז"ח לא מילא אחר הוראות התקנות כמפורט, יכול ספק המים לבדוק את המז"ח ולחייב את בעל העסק בהוצאות הכרוכות בכך.

הפרת הוראות התקנות עלולות להביא לניתוק הצרכן מרשת המים וכן עלולות לפסול את רישיון העסק (במקרה של עסק).

 

פירוט נוסף קיים באתר משרד הבריאות בקישורים לעיל:

 

חשיבות מניעת זרימת מים חוזרת - מז"ח

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mazah

 

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב  1992

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf

 

מניעת זרימה חזרת-הנחיות למערכות כיבוי אש

https://www.gov.il/he/departments/policies/bsv-03-2002

 

אביזרים מאושרים למניעת זרימה חוזרת

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/Mazach_list.pdf