ערכי "יובלים אשדוד"

אנו מחויבים:

לספק מענה מיטבי ולפעול לרווחת  לקוחותינו ולהעניק שירות חדשני, איכותי וזמין בעתות שגרה וחירום.

לפעול בכבוד, בהגינות, אמינות ושקיפות כלפי לקוחות התאגיד.

לפעול לשמירה על איכות הסביבה ומקורות המים.

לגלות מנהיגות ולקחת אחריות על החלטותינו, על פעילותנו ועל תוצאותיהן. לשמש דוגמה למצוינות בניהול, בתפעול, בחדשנות טכנולוגית, בממשל תקין ושקיפות הראויה, תוך קידום וטיפוח נורמות וערכים ארגוניים ראויים, ואפס סובלנות לכל סטייה מהם.

להכיר בעובדינו ובספקים העובדים עמנו, כנכס מרכזי של התאגיד לכבדם ולנהל עמם תקשורת פתוחה, לתמוך בקידומם, ליצור בקרבם  הרגשת גאווה ושייכות, ולעודד אותם לפעול באמון ושיתוף הדדי, מתוך  מחויבות, יצירתיות ושאיפה מתמדת לחדשנות.

לפעול למעורבות ואחריות חברתית  לקידום רווחת הלקוחות, בשימת דגש על צרכי אוכלוסיות מוחלשות.