על כל יזם או כל גורם אחר בעיר אשדוד המעוניין לבנות מבנה חדש / לשנות מבנה קיים , נדרש לפנות לרשות המקומית לקבלת מידע בהתאם לתיקון 101 חוק תכנון הבניה.

 1. בשלב בקשה למידע תאגיד יובלים מעביר למבקש , דרך מחלקת מידע להיתר, את מפת תשתיות מים וביוב הקיימות -GIS  ואת האוגדן רישוי , תשתיות פיתוח וסביבה . בשלב התכן תאגיד יובלים מקבל קובץ לבדיקה תכנית סניטרית במייל אלקטרוני ( פורמט PDF  או DWF) ממחלקת רישוי ובניה. במשך 14 ימי עבודה  יובלים מחזיר תשובה , במייל חוזר, לבודק רישוי שתכנית אושרה או לא אושרה עם הערות בדיקה להמשך טיפול ותיקון הבקשה.
 2. מגיש הבקשה / מתכנן מציג את התכניות הסניטאריות לתאגיד יובלים, על פי גיליון הדרישות בהחלטת הועדה לתכנון ובניה של רשות המקומית.
 3. עם קבלת רשימת התנאים לקבלת היתר בניה מהוועדה לתכנון ובניה, על מגיש הבקשה/מתכנן להכין ולהגיש תכנית סניטארית על פי הנחיות הל"ת (הוראות למתקני תברואה) , דרישות כיבוי אש, משרד הבריאות ואיכות הסביבה והנחיות התאגיד לחיבור לרשת. המים והביוב.
 4. התכנית המוגשת לתאגיד תהא מעודכנת, לאחר תיקונה בהתאם להחלטת הועדה המקומית לתו"ב.
 5.  לתכנית יצורפו החלטת הועדה לתו"ב וכן הצהרה בדבר הגשת תכנית סופית לתאגיד – למסמך 1 לחצו כאן.
 6. מגיש הבקשה יגיש למזכירת מח' תכנון תכנית סניטרית (גרמושקה סניטרית/אדריכלית) באמצעות העתקים מודפסים של הגרמושקה בצירוף החלטת הוועדה וכלל המסמכים הרלוונטיים.
 7. מגיש הבקשה יקבל ממזכירת מח' התכנון רשימת דרישות של התאגיד לצורך קבלת אישור לאתר -למסמך 2 לחצו כאן. + למסמך 7 לחצו כאן.
 8. לאחר השלמת דרישות של מסמך 2 (למסמך 2 לחצו כאן), מגיש הבקשה יזומן לפגישה עם מהנדס מח' תכנון.

בדיקת תכניות

 1. שעות קבלת הקהל של מהנדס מח' תכנון לצורך קידום היתרי בניה, הנפקת שעונים להיתרי בניה (טופס 2) ואישור איכלוס (טופס 4) יהיו בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 16:30 ובתיאום מראש- לפנות למזכירות מערך ההנדסה בטלפון 08-8628906.
 2. פגישת המשך ניתן יהיה לקבוע ישירות מול מהנדס התכנון. אם מדובר בפגישה דחופה, ניתן יהיה לפנות למזכירות מערך הנדסה בטלפון 08-8628906.
 3. המהנדס יבדוק את המסמכים שהגיש מבקש הבקשה. אם קיימים חוסרים יידרש מבקש הבקשה בכתב להשלימם וייקבע מועד לפגישה נוספת. אם הושלמו כל המסמכים ואלו עומדים בכל הדרישות ההנדסיות, מהנדס התכנון יאשר את החלק ההנדסי במערכת.
 4. מהנדס התכנון יבצע תחשיב הנדסי של דמי הקמה  המגיעים לתאגיד על פי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 או ובהתאם לגרמושקה של האדריכל לה יצורף כתב הצהרה מאת האדריכל (למסמך 1 לחצו כאן).
 5. בסיום הבדיקה, יזין המהנדס את נתוני הבקשה בתוכנת ההיטלים

תשלום אגרות והיטלים

 1. בשלב הבא יעביר המהנדס את הבקשה להיתר, הכוללת תחשיב, למח' הנהלת חשבונות בתאגיד לבדיקת החיוב באגרות והיטלים (לרבות דמי הקמה) בהתאם לטבלת חישוב שטחים ע"פ תכנית אדריכלית האחרונה, כפי שהוצהרה ע"י האדריכל בטופס (למסמך 1 לחצו כאן) ובהתבסס על חוק התכנון והבניה.
  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_001.htm
 2. תהליך הטיפול בדמי הקמה הנה"ח מפורט בחוק דמי הקמה –
  http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Setup-fees.aspx
 3. , לאחר ביצוע תשלום נדרש על ידי מגיש בקשה להיתר, יזמין מהנדס התכנון את מגיש הבקשה לקבל את התכניות המאושרות והחתומות.
 4. במידה והוחלט כי אין צורך בנספח סניטרי, מהנדס התכנון יחתום על הנספח האדריכלי.

חיבור מים ומד מים לבנייה

 1. לשם קבלת חיבורי מים לצרכי בנייה, על הקבלן להגיש ליובלים העתק מטופס 2 וכן את ההיתר ותכנית ההיתר שניתנו לו ע"י רשות המקומית. עדכניות ההיתר בכללותו תיבחן שוב ע"י מהנדס התכנון ובמידה וימצאו פערים על היזם יהיה להשלימם. התקנת מד  מים לבניה יבוצעו ע"י יובלים או בפיקוח יובלים לאחר תשלום החיבור ע"י הקבלן ובתנאי שקיימת תשתית בגבול הנכס.
 2. על הקבלן לחתום על טופס להתחייבות צריכת מים לבנייה באמצעות מד המים לבנייה בלבד, והכנה לחיבור זמני על חשבונו (מסמך 3).
 3. מהנדס התכנון יבדוק בשטח העבודה את התאמת מע' המדידה למפרט שהוצא לו
 4. גודל החיבור למים וסוג גודל מד המים לבנייה ייקבעו ע"י מהנדס התכנון בהתאם לצריכת המים המתוכננת.

חיבור מים קבוע

 1. במקרים בהם קיים מגרש ללא חיבור מים, התאגיד מאפשר חיבור זמני לצורכי בניה.
 2. בשלבי הבניה הקבלן/יזם יתאם את מיקום חיבור המים מול תאגיד יובלים ויקבל את הנחיות התאגיד.
 3. בעת דרישה להתקנת מד מים קבוע, בעת הבניה, הקבלן יפנה למהנדס התכנון אשר יבצע אימות כי מע' המדידה עומדת בדרישות הנספח הסניטארי המאושר.
 4. גודל החיבור למים וסוג גודל מד המים לבנייה ייקבעו ע"י מהנדס התכנון של התאגיד בהתאם לצריכת המים המתוכננת.
 5. מהנדס התכנון ימסור את כתב ההתחייבות וההיתר למח' הגביה, לשם תשלום עבור הנפקת מד מים ופתיחת כרטיס צרכן.

שינוי חיבור מים/ביוב

במקרים בהם נדרש ביצוע הגדלת קוטר או שינוי מיקום חיבור קיים למערכת המים או הביוב העירוני, על המבקש/יזם לחתום על כתב ההתחייבות (מסמך 4) לביצוע שינוי/ העתקה או הזזת חיבור על חשבון צרכן (מים או ביוב).

הגשת בקשה לטופס 4

 1. בסיום הבניה על הקבלן להגיש לתאגיד את האישורים הנדרשים בטופס אישורים הדרושים לאישור התאגיד לטופס 4, בהתאם למסמך 5 - למסמך 5 לחצו כאן.
 2. הקבלן יגיש את הנספח הסניטארי המאושר בהיתר, בהתאם מסמך 2 - למסמך 2 לחצו כאן.
 3. על הקבלן לצרף אישורים המעידים על סיום העבודה.
 4. מהנדסי התאגיד ייצאו לבדיקה בשטח ויבדקו כי התכניות לאחר הבנייה תואמות לתכניות המאושרות לפני הבניה.
 5. עם הסדרת כל הבדיקות הנדרשות ע"י התאגיד, על הקבלן להסדיר את הסבת מד המים ממד זמני לבניה למד קבוע, אחרי טופס 4.
 6. לאחר התשלום בגין צריכת המים ואיפוס החשבון על פי טופס סילוק חובות (למסמך 6 לחצו כאן), יינתן לקבלן ע"י מהנדס התכנון אישור יובלים לטופס 4.

לאחר קבלת טופס 4

 1. בבניין משותף עם קבלת טופס 4, יעביר הקבלן למהנדס התאגיד העתק מטופס 4, לשם ביצוע התקנת שעוני מים דירתיים במבנה. מחלקת גבייה מעדכנת את מספרי השעונים הדירתיים.
 2. הקבלן יזמין, על שמו, התקנה של כל מדי המים הפרטיים, בבניין שקיבל טופס 4.
 3. בווילות ו/או צמודי קרקע השעון לבנייה יתכן ויוסב לשמש כשעון קבוע.